Zhengzhou Monthly Rose Festival

Zhengzhou Monthly Rose Festival(郑州月季花会)