Pantang Water Chestnut Cake in Guangzhou

Pantang Water Chestnut Cake(泮糖马蹄糕)