Huiji Paper-cut in Zhengzhou

Huiji Paper-cut(惠济剪纸)