Xunle Miao Ethnic Town in Huanjiang Maonan Autonomous County, Hechi

河池市环江毛南族自治县驯乐苗族乡 Xunle Miao Ethnic Town in Huanjiang Maonan Autonomous County, Hechi