Xindian Yi Ethnic Town in Qiubei County, Wenshan

文山州丘北县新店彝族乡 Xindian Yi Ethnic Town in Qiubei County, Wenshan