Xiangba Tujia and Miao Ethnic Town in Sinan County, Tongren

铜仁市思南县香坝土家族苗族乡 Xiangba Tujia and Miao Ethnic Town in Sinan County, Tongren