Wujiao Mongol Ethnic Town in Muli County, Liangshan

凉山州木里县屋脚蒙古族乡 Wujiao Mongol Ethnic Town in Muli County, Liangshan