Taoying Tujia and Miao Ethnic Town in Jiangkou County, Tongren

铜仁市江口县桃映土家族苗族乡 Taoying Tujia and Miao Ethnic Town in Jiangkou County, Tongren