Shuiliao Yi Ethnic Town in Xuyong County, Luzhou

泸州市叙永县水潦彝族乡 Shuiliao Yi Ethnic Town in Xuyong County, Luzhou