Sandaoshui Tujia and Miao Ethnic Town in Sinan County, Tongren

铜仁市思南县三道水土家族苗族乡 Sandaoshui Tujia and Miao Ethnic Town in Sinan County, Tongren