Nuxi Tujia and Miao Ethnic Town in Jiangkou County, Tongren

铜仁市江口县怒溪土家族苗族乡 Nuxi Tujia and Miao Ethnic Town in Jiangkou County, Tongren