Jiedi Hui Ethnic Township in Cang County, Cangzhou

沧州市沧县捷地回族乡Jiedi Hui Ethnic Township in Cang County, Cangzhou