Jiangkou Hui Ethnic Town in Ningshan County, Ankang

安康市宁陕县江口回族镇Jiangkou Hui Ethnic Town in Ningshan County, Ankang