Gechong Miao Ethnic Town in Tongdao County, Huaihua

怀化市通道县戈冲苗族乡 Gechong Miao Ethnic Town in Tongdao County, Huaihua