Gaocao Hui Ethnic Town in Xichang City, Liangshan

凉山州西昌市高草回族乡 Gaocao Hui Ethnic Town in Xichang City, Liangshan