Dulin Hui Ethnic Township in Cang County, Cangzhou

沧州市沧县沧县杜林回族乡Dulin Hui Ethnic Township in Cang County, Cangzhou