Aheitu Bieke Border Port in Xinjiang

Aheitu Bieke Port in Xinjiang