Xizhuang Lisu and Dai Ethnic Town in Huaping County, Lijiang

丽江市华坪县新庄傈僳族傣族乡 Xizhuang Lisu and Dai Ethnic Town in Huaping County, Lijiang