Lisuo Lahu Ethnic Town in Ximeng Wa Autonomous County, Puer

普洱市西盟佤族自治县力所拉祜族乡 Lisuo Lahu Ethnic Town in Ximeng Wa Autonomous County, Puer