Goujie Yi and Miao Ethnic Town in Changning County, Baoshan

保山市昌宁县耈街彝族苗族乡 Goujie Yi and Miao Ethnic Town in Changning County, Baoshan